SDS 1 derop út!

Wepperkes -tiisdei-
29 januari 2007
Wepperkes -woansdei-
30 januari 2007

SDS 1 hie dit wykein syn jierlijkse útsje. Sy gienen sneon nei Útert en snein nei Amsterdam. Troch omstannichheden(wintersport, wurk, jil op, ensfh.) koenen sommige jonges net mei. Trainer Marcel Frankena moast op it lêst ek ôfheakje troch drokte op syn wurk.

Al mei al sil it wykein best slagge wêze. Hjirûnder de foto’s dy ’t wy krigen fan Skelte Anema. Tige tank hjirfoar. Originele byskriften binne fansels altiten wolkom op
info@vv-sds.nl.


Net ien hie der op rekkene dat Remco Brouwer der by wêze soe. Hy wie dan ek dè “surprise-act” it wykein.


“Ik yt leaver mei stokjes”.


“Eeeeuuuh, it is gjin Happy Family”.


Remco naam it begrip “afhaalchinees” iets te letterlijk.


“Noch ien ferske dan, mar dan moast echt sliepen gean”.


“Myn ferfbroek? Ina soe myn sneinse broek yn de tas dwaan…..”


Anne Brouwer siket de SDS-side.


“Moai útsicht Jaap?”


“Nee, dêr wurdt skoord”


Fan al dat bier groeit it hier as in spear……


“Heeuuuh, mutte wy no alwer lapje?”


Klik
hjir foar alle foto’s.