Samar wat âld spul út 1996

Gjin fuotbal dus…..
15 maart 2020
Weppers tiisdei 17-3-2020
17 maart 2020

SDS 1 siet yn it seizoen 1996-1997 yn de twadde klasse L  Yn dit seizoen wie ek de memorabele wedstriid tsjin Balk 1. Wij hawwe twa ferslagen fûn fan dy wedstriid en noch wat fan inkele oare wedstriden. Anne Brouwer waard 50 en ek dat stie yn de krante….