Evenementen in december 2022

Peaskemoandeiweppers
5 april 2010
Weppers woansdei 7-4
6 april 2010

SDS 1  – Be Quick Dokkum 1  1-1
17.20 der wêze
18.30 fuotbalje

Jaap, Feite, Ewout, Arjan, Jacob K, Jacob von W, Feiko, Harm, Tsjipke, Mark, Redmer, Anne, Skelte en Jelmer.
Dooitze is er ek om 17.20 foar evt fersoarching
Besprekking 17.30 oere.

BCV 2 – SDS 2
17.00 fuort
18.30 fuotbalje

Marten, Dennis, Jan Simon, Syb, Bauke, Sietse, Jildert, Hjalmar, Freek, Gerrit, Durk, Hendrik, Willem en Wietse Lanting.

Blesseard
Dirk-Yde Sjaard is ôfrûne sneon blesseard rekke oan syn knibbel. De ferwachting is dat hy dit seizoen yn elts gefal net wer fuotballet. Wy winskje him betterskip!

Ferslach SDS E3 – SC Joure E8
We moesten de belangriijkste wedstrijd van onze pool spelen tegen joure.
Met een vroege goal van Peter stonden we voor.
Joure kwam gelijk, maar Wesley maakte er weer eentje.
Dat was wel een toevallige goal, want ik wou eigenlijk op doel schieten
maar ik raakte de bal verkeerd, de bal kwam toevallig voor de voeten van Wesley,
hij raakte de bal, de keeper van Joure bleef staan en wij stonden weer voor !
Helaas maakten hun weer een goal en moesten we de punten delen. 
Wierd Hofstra E-3

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
Woansdeitejûn moat SDS 2 thús sealfuotbalje tsjin Haskerland 5 om 20.30. SDS 1 is op ‘e nij frij.

Aaipop
Juster wie der wer in machtichmoai Aaipop. SDS 1 en 2 moatte jûn fuotbalje en it docht wol bliken dat de spilers fan SDS 1 en 2 harren aardich ynhôlden hawwe, want neffens de foto’s binne der gjin SDS ‘ers west en ek yn it ferslach komme gjin SDS’ers foar.

Foeilelijke sjurts (18)
Dit útsjurt fan Chesea sjocht der dochs net út?

Hawwe jim ek in ferskriklik sjurt sjoen mail it dan nei info@vv-sds.nl mei efentueel in foto of in link nei it betreffende sjurt.

Dúzelich
“Pak de bol mar fan my ôf, Tom”
“Dat doch ik mar efkes net heit, want dêr wurdt ik sa dúzelich fan”.


Harsens derby (184)
Hoesa ôfswaaier?