Opstellingen SDS 1 en 2.

Wepperkes -freed-
16 april 2004
Wepperkes -sneontemiddei-
17 april 2004

Wy hawwe der wat muoite foar dwaan moatten, mar hjir binne sy wer; de seleksjes fan SDS 1 en 2 moarn. Wy bliuwe derby dat it noch wol tûzend kear oars kin de coaches kinnende.

Earste: Wichard, Feite, Jacob-Klaas, Tsjeard, Gert-Jan, Jan-Simon, Hendrik, Tjipke-Klaas, Marco, Broer-Wiebe, Robert, Durk-Yde, Anne, Harm.
 
Twadde: Skelte, Jeroen, Marten, Auke, Gerrit, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Henk, Frank, Gerrit, Willem, Jos.
 
Micky mouse: Floris.