Evenementen in december 2022

Ferslach kenniskwis
13 februari 2004
SDS B1 gelyk tsjin Makkum
14 februari 2004

Hjir de opstellingen fan SDS 1 en 2 hjoed.

Earste: Broer-Wiebe, Wichard, Feite, Jacob-Klaas, Tseard, Gert-Jan, Jan-Simon, Hendrik, Tjipke-Klaas, Marco, Robert, Durk-Yde, Harm, Gerrit.
 
Twadde: Skelte, Harm-Auke, Marten, Auke, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Henk, Frank, Anne, Gerrit, Willem, Jos.

Blesseard: Jeroen en Dennis

Skorst: Floris