Opromje A-fjild

Opjaan BBQ SDS-jûn 14 maaie!
2 mei 2016
Seleksjes sneon 7-5
4 mei 2016

Op sneon 14 maaie wurdt er foar it lêst fuotballe op it A-fjild.
Foardat it keunstgers der komt moat er noch wol wat dien wurde om it allegear wat “keal” op te leverjen.

Dêr is al in earste skema en hjirbij in oprop oan elkenien dy’t letterlik  in stientsje (tegel) meidrage wol, meitsje romte yn de agenda om op tongersdei 12 en freed 13 maaie en de wike fan 17 maaie efkes te helpen.

Safolle seniorenleden en safolle âlders dan moat it slagje mei de selswurksumheid. Yn it wykein komt er op de wepside in mooglikheid om jim oan te melden.

wike 19.
Voor donderdag en vrijdag avond 12 en 13 mei opruimen tegelpad achter dugout en de korte kant tot aan de houten douche boxen.

wike 20
vanaf 17 mei opruimen rond het hoofdveld ook hiervoor zoeken we s,avonds vrijwilligers.

Opruimen van het :

hekwerk
reclame borden
goals
ballenvangers
banier masten
straatwerk.