Seleksjes sneon 7-5

Opromje A-fjild
4 mei 2016
Weppers tongersdei 5-5
5 mei 2016

Oeverzwaluwen 1 – SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje

Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Sjoerd, Marten, Wietse, Feite, Bote
Flagger: Enne Johannes Bruinsma

SDS 2 – Berlikum 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje

Hendrik, Jentsje, Pieter, Jurjen L, Jort, Tjeerd, Ewout,  Gert Jan, Henk, Ronny, Remon, Broer Jacob, Sytse Flagger: Klaas de Haan

SDS 3 en SDS 4 frij