Oplossing Krystpuzzel Treffer

Weppers snein 9-1-2022
9 januari 2022
Weppers freed 14-1-2022
14 januari 2022

Tryntsje Bouma hie foar de Treffer wer in prachtige Krystpuzzel makke;

U.o. Auke Eringa, Bauke de Boer, Hinne Bokma en Fenna en Hendrik Sweering kamen mei de goeie oplossing;

Sunder De Supporters

Wy hawwe lotten en úteinlik hat Wybren Politiek út Wommels de beroemde SDS-paraplu wûn.
Fan herte lokwinske!
Wy sille soargje dat hy ynkoarten by dy komt foar it al te drûch wurdt.