Evenementen in november 2022

SDS League: Butchers pakke wykpriis!
18 maart 2009
Weppers tongersdei 19-3
19 maart 2009

Stil binne wij…

Oelie Eisma fan Wommels is ferstoarn. De man dy’t sa graach op de Skoalleseize wêze mocht om te jeu de boulen, om bij it fuotbal of keatsen te sjen en foaral ek om te helpen.

In skoft lyn waard bij him in slimme sykte fêststeld en de lêste wiken gie hij hurd efterút.

Wij winskje de bern Menno, Arno en Tineke in protte sterkte ta mei it ferlies fan harren heit.

Wij sille him misse op it fytspaad tusken Wommels en Easterein, wêr’t wij regelmjittich mei him opfytsten en meardere leuke ferhalen fan him heard hawwe en wij sille him foaral op de Skoalleseize misse

Oelie yn it skoft bij SDS 1 at hij bij it kofjeskinken helpt


Oelie mei de bruorren Terpstra oandachtich taskower bij it keatsen of fuotbaljen


Oelie yn de kantine mei in oantal oare frijwilligers

(foto’s komme út it archyf fan Henk Bootsma)