Lette weppers

SDS-webshop
25 oktober 2010
Oanslein
28 oktober 2010

Lette weppers
De kommende oeren sil it wite flak hjirûnder fuld wurde mei lette weppers. Wat der oan foto’s ensfuorthinne binnen kommen is, wat der noch oan nijs leit, wij hoopje it allegear noch te pleatsen.

Programma
Wij hawwe fan André it programma fan kommende sneon trochkrigen. Mar der binne nochal wat wizigingen yn tiden en dat moat earst útsocht wurde. Wol wit hij te melden dat SDS 1, 2 en Da2 sneon net spylje.

Giet net troch
Het trainen van C2 gaat vanavond niet door. 
Groeten Jan Bouke

Pupillen fan de wike
Sneon wiene der wer twa pupillen fan de wike bij de wedstriid fan SDS 1.

Dirk Breeuwsma (E4)woe mei syn held Erik Haitsma op de foto. Of is it oarsom?


Aiso Agricola (E4) mei Jaap Toering