Noch mear kaartsjes?

SDS 5 wint wer ris
13 april 2003
SDS 5 tongersdei nei Ljouwert
16 april 2003

Net ferjitte!! Wa moat der noch in kaartsje??
*Kees Adema hat ôfrûne sneon by de A1 sneu syn skinebonke brutsen. Hy is hjoed werom kommen út it sikehûs. Hy sil 8(!) wiken mei syn foet (fan ankel oant de lysk(!) yn it gips rinne moatte.
*Keeper fan SDS 2 Marco Reynhoudt hat mei syn Tineke in twaling krigen; in jonge en in famke (Bauke en Amber).