Nederlân nei Portugal??

Hand in hand by Rottefalle
21 oktober 2003
Nije stân SDS League
22 oktober 2003

Dick Advocaat tinkt it wol te rêden mei it Nederlânsk alvetal tsjin Skotlân, mar ik tink dat sy noch in hiele dobber krije. Hy is seker ferjitten hoe ’t yn Skôtlân de fjilden derby lese.