Evenementen in november 2022

Wepperkes -sneon-
14 januari 2006
Wepperkes -snein-
14 januari 2006

SDS 2
Workum 1 – SDS 2                1-0
Blauw Wit 34  2 – SDS 2        2-0
Dokkum 1 – SDS 2                 0-2
Drs Vijfje   – SDS 2                3-0
Konkluuzje: Mei ien kear winst en trije kear ferlies geane je net oer nei de lêste 16. De twa doelpunten dy’t makke binne, wiene fan Dirk Yde Sjaarda.
Blauw Wit ’34 en drs Vijfje geane troch.


SDS 1
Cambuur 69 1     – SDS 1    1-4
(doelpunten Tsjipke Klaas, e.d., Peter (2))
CSL 1 – SDS 1                    0-2
(doelpunten Anne en Robert)
de Point 1 –  SDS 1              1-3
(doelpunten Anne, Harm, Peter)
ONT 1   – SDS 1                  0-0

SDS en ONT geane troch nei de lêste 16.

Ferfolch
Om 16.45 is der lotte.
SDS hat dreech lotte. Sij moatte tsjin Avanti, in haadklasser út Stiens. Wedstryd begjint tsjin 17.15 oere.

SDS 1 – Avanti 1  0-2
In krekt ferslach fan dizze wedstryd komt letter.

Bylden út Frjentsjer
Us spesjale fotografe yn Frjentsjer Anne-Marije brocht it folgende yn byld.

Bij de foto’s:
SDS yn de wedstryd tsjin ONT út de Pein – SDS 2 koe al betiid oan it bier – Jan Simon en Robert kaarte yn dy 3 liddige oerkes mei twa oaren – Akke Rixt docht as ienige Eastereinder mei yn de heale finale – en Harm wie der gelokkich ek wer hielendal bij.