Mei de bus nei Willemsoord 1 – SDS 1!

Weppers freed 19-4-2019
19 april 2019
Sneon 20-4-2019
19 april 2019

Sneon spilet SDS 1 út tsjin Willemsoord 1 om 14.30 oere.
Krekt sa ’n potsje om mei syn allen yn de bus der hinne tochten wy sa.
Foar supporters kostet it €5,-
Dit is foar in retourke fansels!
Hooplik sitte de 3 punten der ek by yn!
Wolst ek mei jou dy dan hjir op!

De bus fertrekt om 12.30 oere út Easterein wei en nei in gesellige neisit yn Willemsoord rydt de bus rûn 19.25 oere wer op nei hûs.
Nim wat euries mei foar in fersnapering yn de bus en miskien in lyts gokje! 😉

Ferjit de koarte broek of rok en de sinnebrân net!

 

Dizze lju geane sawisa al mei yn de bus:

– SDS 1
– begelieding SDS 1
– Meinte Wesselius
– Popko Wijnia
– Klaas Overal
– Enne Bruinsma
– Appie Posthumus
– Lysanne Wiersma
– Jeska Terpstra
– Alissa Veenje
– Kirsten Hiemstra
– Agnes Posthumus
– Marijke de Boer
– Tarina Veenje
– Hester Kingma
– Gerry-Edou Mollema
– Jelle de Jong
– Daan Boersma
– Willem Wijnia
– Piter van der Pol
– Inne Heerma
– Baukje Terpstra
– Akke-Rixt Zysling
– Tjitske Heeres

Der kinne 50 lju yn de bus, dus der binne noch sa ’n 9 plakken frij.