Lêste seizoen fan….

SDS-uit
16 januari 2004
Wa wit wat fan fuotbal?
16 januari 2004

Wichard Deinum hat ús witte litten dat it no seker is dat dit syn lêste seizoen yn SDS 1 is. Wy wochten it nijs wrâldkundich meitsje. Wichard giet noch in jier “ôftraine” by SDS 2 en sil dêrnei op kursus foar fuotbaltrainer.

Dit lêste sil hy dwaan mei Freddy Scheltema.

In kampioenskip as ôfskie soe Wichard tige op priis stelle.