Koppie koppie 3

Aldjierweppers
30 december 2012
Nijjiersweppers 2-1
2 januari 2013

Koppie …koppie sa neame wij ús winterkwis foar de jeugd.
In wike as 8 lang sille wij hjir wat del sette: dat kin foto’s, in filmke of oars wat wêze.
Dan stelle wij in fraach oer dat filmke of dy foto’s.
De antwurden fan al dy fragen moatte jim bewarje oant de 8 wiken foarbij binne. Dan kinne jim alle antwurden yn ien kear ynfolle op in formulier wat op de side komt te stean.

Dit is de tredde fraach:

Op 9 juny 2012 spile Oranje tsjin Denemarken. Dat diene se mei
dit alvetal.

Jim kinne der 10  goed sjen en dy kinne jim fêst allegear wol. Mar wie de 11de spiler.

Skriuw op at jim witte wa’t it is en sis it foaral net tsjin oaren.