Aldjierweppers

Weppers snein 30-12
29 december 2012
Koppie koppie 3
2 januari 2013

2 * 10-0 = 20-0
F1 hat sneon yn de sporthal yn Ljouwert meidien oan de sealkompetysje. Beide wedstriden waarden wûn en wol mei 10-0. It ferfolch komt letter yn 2013.

Sealbalje
De gymskuon oan, in ljocht en donker sjurtsje mei dat wiene altyd de rigels foar it sealboljen op âldjiersdei. Fannemiddei om 14.00 kinne jim los.
Dêrnei it lêste treddehelte bierke yn 2012 yn sporthal De
Greidhoeke.

Duruk
Wij hawwe al twa Durukken yn SDS 1 om draven. No wolle se der ek noch
in tredde bijhelje op de frije tranfermerke. Wij tinke dat dit net folle oplevert. Tip fan ús: Opneame yn de 11 fan Bouma, de eardere slachter

Alde “doaze”
Hjoed gjin echte âlde doaze mar 10 jier weromsjen op de webside fan SDS. En 10 jier lyn stie
dit krekt foar de kryst op de side.

Harsens derby(923)
Ek yn 2013! Harsens derby!
Prettige kerstdagen