Koppie koppie 2

Krystweppers
24 december 2012
Weppers 3e Krystdei
27 december 2012

Koppie…..koppie

Dit is al wer de twadde fraach yn ús 8 dielige kwis foar de jeugd.
Foar dizze fraach geane wij werom nei 2005. Wij fregen doe ús leden at se ek in moai klupsjurt hiene fan grutte klups.

Wij krigen der 51 foto’s binnen. Dy kinne jim hjir allegear sjen. Us twadde fraach yn de Koppie..koppie kwis is:

Hoefolle sjurts fan Ingelske klups sitte der bij?

It oantal wat jim tinke dat it is, goed bewarje sadat jim dat letter yn ien kear opjaan kinne mei de antwurden fan de oare 7 fragen.