Kompetysje-yndieling SDS 1

EK-League 3-7-2024
3 juli 2024
EK-League 6-7-2024
6 juli 2024

De nije kompetysje-yndieling foar SDS 1 is bekend makke troch de KNVB.
De earste blik jout derbys tsjin Scharnegoutum en Waterpoort Boys, in buswedstriid tsjin Marrum, gjin polderwedstriden, gjin Heeg, foar it earst tsjin eardere sneinsploegen DTD en MKV en foar Frank van der Zee hawwe sy sc Franeker der by dien.
Dooitze Nauta is noch altiten fersoarger by DTD. No al nocht om him sa wer ris tsjin te kommen.
Al mei al in klasse wêr ’t neffens ús prima mei te libjen falt.
Al wer 14 ploegen yn de kompetysje, dus net folle frije wykeinen mear kommend seizoen.