EK-League 3-7-2024

EK-League 2-7-2024
2 juli 2024
Kompetysje-yndieling SDS 1
5 juli 2024

De 8e finales sitte der op.

Roemenië – Nederland

Jens Overal, Jelmer de Groot, Jelmer Hanenburg, Jildert van der Werf, Annejan Hallema en Brend Toering hienen der alle fertrouen yn dat in nûmer 3 de winner fan groep E ferslaan soe. Dat betsjut foar alle 6 dielnimmers 5 punten, want net ien dy’t 0-3 foarsein hie. Om Jens Overal, Jelmer de Groot en Annejan Hallema hie dy 3e goal net falle hoeft. Sy hienen gokt op 0-2. Of soe Annejan Hallema syn skuon op it fjild smiten hawwe om te foarkommen dat Malen skoorde?

Oostenrijk – Turkije

Op ‘e nij Jens Overal en Jelmer de Groot en Teade de Boer like it dat de 2e yn Poule F sterker wêze soe as de winner fan Groep D. Jens en Jelmer foarseinen ek noch 1-2 en meie 10 punten byskriuwe. Teade gie foar 0-1 en pakt 5 puntsjes.

Nederland en Turkije troch nei de kwartfinale

Mar leafst 7 fan de 8 kwartfinalisten hat Pieter Sijtsma goed. Ynstee fan Turkije hie hy op België rekkene. Hy stiet dan ek fertsjinne boppe-oan yn de SDS EK-League.

Jens Overal die goeie saken mei de útslaggen fan de kwartfinales mar seach Nederland en Turkije net trochgean nei de kwartfinale. Dit makket dat hy sakket fan it 2e nei it 10e plak.
Aant Hofstra hie der ek net op rekkene en dy rûgelt fan it 11e nei it 31e plak.
Seriette Strikwerda hie har jild al op Turkije en Nederland setten en giet dêrmei fan it 40e nei it 17e plak.
Redmer en Harmen dûkelje fan it 10e nei it 30e plak. Sy gienen dizze wike as in spear doe’t Spanje trochgie nei de kwartfinale. Troch in foutsje krigen sy dûbele punten foar Spanje yn de kwartfinale. Dit is wer hersteld. Us ekskúses.
Gerbrand en Douwe-Jan en Rinse Joustra steane noch altiten mei de reade lantearn yn de hân. De poedelpriis wolteferstean.

De ‘foar 50 euriesoandeadefisk-bon’ wolteferstean.

1 1 Pieter Sijtsma Wommels 805
2 5 Annejan Hallema Wommels 760
3 3 Eeltje Postma Wommels 760
4 4 Lisa Hoekstra Easterein 760
5 6 Jaap Toering Wommels 750
6 7 Jelmer Posthumus Wommels 750
7 8 Bote Strikwerda Wommels 745
8 9 Pieter en Benthe Kamstra Easterein 745
9 12 Grietzen Broersma Ljouwert 740
10 2 Jens Overal Terschelling 740
11 13 Johan Delfsma Wommels 735
12 14 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 730
13 15 Wiebe Heeres Wommels 730
14 16 Brent en Syb Easterein 725
15 17 Bas Postma Landerum 720
16 18 Folkert en Tjerk van der Werf Reahûs 720
17 40 Seriette Strikwerda Spannum 720
18 19 Margit Cnossen Spannum 715
19 20 Paul Reitsma Wommels 715
20 21 Pieter Wijnia Wommels 715
21 22 Samme Overal Terschelling 715
22 23 Erik Haitsma Wommels 710
23 24 Lolke Hofstra Wommels 710
24 25 Willem Wijnia Wommels 710
25 26 Jan-Friso Bruinsma Wommels 705
26 28 Jelmer Hanenburg Spannum 705
27 27 Lourens van der Pol Easterein 705
28 29 Marc Hoekstra Easterein 700
29 30 Hendrik de Jong Wommels 695
30 10 Redmer en Harmen Easterein 695
31 11 Aant Hofstra Wommels 690
32 32 Auke Eringa Wommels 690
33 33 Eeltsje Bootsma Ljouwert 690
34 39 Jelmer de Groot Hoorn (Skylge) 690
35 34 Melle de Boer Wommels 690
36 35 Tom Wijnia Wommels 685
37 38 Brend Toering Wommels 680
38 36 Hessel Hek Hoorn (Skylge) 680
39 37 Jelke van der Werf Wommels 680
40 41 Ate Feike de Boer Wommels 665
41 42 Frans-Pyter Terpstra Wommels 665
42 43 Jelle Wiersma Wommels 665
43 31 Hendrik Eringa Spannum 645
44 44 Rudmer Jesse Joustra Wommels 645
45 45 Teade de Boer Wommels 645
46 46 Jildert van der Werf Wommels 635
47 47 Anne Torensma Midsland 620
48 48 Gerbrand en Douwe Jan Wommels 580
49 49 Rinse Joustra Wommels 580