EK-League 6-7-2024

Kompetysje-yndieling SDS 1
5 juli 2024
EK-League 7-7-2024
7 juli 2024

Hjir wer de nijste stân fan de SDS EK-League. No’t wy rjochting de heale finales gean binne der ek hieltiten mear punten te ferdielen.

Spanje – Duitsland

Jelle Wiersma, Hessel Hek, Redmer en Harmen, Jelmer Posthumus, Tom Wijnia, Pieter Sijtsma en Hendrik Eringa seagen wedstriid 47 wol yn 1-1 eindigjen en kinne 10 punten byskriuwe. Wiebe Heeres, Eeltje Postma en Jildert van der Werf gienen foar 2-2 en meie 5 punten byskriuwe.

Frankrijk – Portugal

14 dielnimmers seagen wedstriid 46 wol yn in lyspul eindigjen. Tom Wijnia wie de ienige dy’t foar in ‘bloedeloze’ 0-0 gie en mei 10 punten byskriuwe. De oare 13 5 punten.

Heale finalisten

In goed foarseine heale finalist levert 75 punten op. Dat sjit op.  Hielendal as je der twa goed hawwe. Aant Hofstra, Jelle Wiersma, Johan Delfsma, Wiebe Heeres, Brent en Syb, Redmer en Harmen, Jens Overal, Pieter en Benthe Kamstra, Samme Overal, Bas Postma, Rudmer-Jesse Joustra, Melle de Boer, Auke Eringa, Erik Haitsma, Ate Feike de Boer, Annejan Hallema, Hendrik Eringa, Frans-Pyter Terpstra, Jildert van der Werf en Hendrik de Jong seagen Spanje en Frankrijk wol yn de heale finale kommen en meie 150 punten byskriuwe. De rest hat 75 punten útsein Teade de Boer, Jelmer de Groot en de ûndersten fan de ranglist, Gerbrand en Douwe-Jan  en Rinse Joustra. Sy seagen beide ploegen net yn de heale finale kommen en kinne hjir foar dan ek gjin punten byskriuwe.
Pieter Sijtsma rekket de kopposysje kwyt oan Annejan Hallema. Wy tochten dat hy in gokje dien hie troch Frankrijk net yn de heale finale te setten, mar wol yn de finale. No dus gjin punten foar Frankrijk, mar as sy yn de finale komme al wer. Hy hat se ek stean as Europees kampioen. Pieter lit witte dat it net in gokje wie, mar in slip fan de penne……. Hooplik foar him kostet dit him net de titel.

Annejan Hallema nimt de kopposysje oer fan Pieter Sijtsma

Giele kaarten

Ynmiddels binne der al 206 giele kaarten útdield op it EK. Dat betsjut foar de SDS EK-League dat allinnich Eeltje Postma en Frans-Pyter Terpstra noch bonuspunten skore kinne. Mar dan moatte der net al tefolle kaarten mear falle. Frans-Pyter gie foar 215 kaarten en Eeltje foar 222. Sy meie der 5 neist sitte en dat soe dan 50 punten opleverje kinne.

Topskoarder

De measte dielnimmers hawwe noch kans om 50 punten te fertsjinjen by in goed foarseine topskoorder. Allinnich Teade de Boer (Füllkrug), Anne Torensma (Lukaku) en Auke Eringa (Ronaldo) kinne de 50 punten wol op harren búk skriuwe.

De poedelpriis

De hiele stân gie hast oer de kop útsein de nûmers lêst. Rinse Joustra giet noch fol foar de fiskweardebon en hat sels in gatsje slein fan 5 punten mei de nûmer ien nei lêst, Douwe-Jan en Gerbrand.

 

1 2 Annejan Hallema Wommels 910
2 8 Pieter en Benthe Kamstra Easterein 900
3 1 Pieter Sijtsma Wommels 895
4 10 Jens Overal Terschelling 890
5 11 Johan Delfsma Wommels 885
6 13 Wiebe Heeres Wommels 885
7 14 Brent en Syb Easterein 875
8 15 Bas Postma Landerum 870
9 22 Erik Haitsma Wommels 865
10 21 Samme Overal Terschelling 865
11 30 Redmer en Harmen Easterein 855
12 31 Aant Hofstra Wommels 845
13 3 Eeltje Postma Wommels 845
14 29 Hendrik de Jong Wommels 845
15 35 Melle de Boer Wommels 845
16 32 Auke Eringa Wommels 840
17 6 Jelmer Posthumus Wommels 835
18 4 Lisa Hoekstra Easterein 835
19 5 Jaap Toering Wommels 825
20 42 Jelle Wiersma Wommels 825
21 7 Bote Strikwerda Wommels 820
22 41 Frans-Pyter Terpstra Wommels 820
23 9 Grietzen Broersma Ljouwert 820
24 40 Ate Feike de Boer Wommels 815
25 43 Hendrik Eringa Spannum 805
26 12 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 805
27 16 Folkert en Tjerk van der Werf Reahûs 795
28 19 Paul Reitsma Wommels 795
29 20 Pieter Wijnia Wommels 795
30 44 Rudmer Jesse Joustra Wommels 795
31 17 Seriette Strikwerda Spannum 795
32 23 Lolke Hofstra Wommels 790
33 18 Margit Cnossen Spannum 790
34 46 Jildert van der Werf Wommels 790
35 26 Jelmer Hanenburg Spannum 785
36 24 Willem Wijnia Wommels 785
37 25 Jan-Friso Bruinsma Wommels 780
38 27 Lourens van der Pol Easterein 780
39 36 Tom Wijnia Wommels 780
40 28 Marc Hoekstra Easterein 775
41 33 Eeltsje Bootsma Ljouwert 765
42 38 Hessel Hek Hoorn (Skylge) 765
43 37 Brend Toering Wommels 755
44 39 Jelke van der Werf Wommels 755
45 47 Anne Torensma Midsland 695
46 34 Jelmer de Groot Hoorn (Skylge) 690
47 45 Teade de Boer Wommels 645
48 48 Gerbrand en Douwe Jan Wommels 585
49 49 Rinse Joustra Wommels 580