Klassetopskoorders 3b

Better waar sneon
8 oktober 2003
Nije stân SDS League
9 oktober 2003

Kommende sneon spilet SDS yn Easterein tsjin Wykels Hallum. In nijsgjirrige striid wat de doelpuntenmakkers oangiet. Yn klasse 3b steane 2 SDS-ers en 2 Hallumers boppeoan.

De top tsien sjocht er sa út.

Klassetopscoorders

Hendrik de Jong 7 SDS
Andre Polet 6 Wykels Hallum
Siemen van der Woude 4 Wykels Hallum
Marco Ottens 4 SDS
Gerlof Leijstra 4 Oostergo
Tjeerd Polstra 3 Ouwe Syl
Peter Wassenaar 3 Ouwe Syl
Mark Frankena 3 Wykels Hallum
Halbe Mossel 3 Oostergo
Thomas Reitsma 3 Be Quick Dokkum

Bron: www.voetbalnoord.nl