Better waar sneon

Douwe Kool de nije Jamaï?
8 oktober 2003
Klassetopskoorders 3b
8 oktober 2003

No at de hjerst begûn is wurdt it waar der ek net better op. Fansels moat der sneon wol fuotballe wurde. Sa at it no liket wurdt it waar sneon wat better.


Bron: http://teletekst.nos.nl/gif/704-01.html