Sûnt 2004 wurdt der troch Aant Hofstra en Freddy Scheltema jierlijks in Kenniskwis organiseare by SDS.

De winners oan ’t no ta:

2007: Wichard Deinum
Eindelijk wie de 1e priis foar Wichard. Nei 2 kear earder yn de finale stien te hawwen, wie hy no te sterk foar Gerard Posthumus yn de finale.

2006: Willem Wijnia

Willem Wijnia wint foar de 2e kear de Kenniskwis. Dit kear ferslaat hy yn de finale Lolke Hofstra. Sjoch hjir foar it ferslach mei de foto’s fan de Kenniskwis fan 2006.

2005: Lolke Hofstra
 
Wer luts Wichard Deinum oan it koartste ein en waard 2e. Dit kear efter Lolke Hofstra. Sjoch hjir foar itferslach mei de foto’s fan de Kenniskwis 2005.

2004: Willem Wijnia

Yn in spannende finale fersloech Willem Wijnia úteinlik krekt Wichard Deinum. Sjoch hjir foar it ferslach en defoto’s fan de Kenniskwis fan 2004

fotokwis 2009