Keatskenner SDS

Weppers moandei 29-7
28 juli 2013
PC-weppers
31 juli 2013

Woansdei is it wer safier. It jierlikse hichtepunt foar keatsers: De PC.  Foar SDS dogge Jelte Pieter Dijkstra en Jacob Klaas Haitsma mei.  Wij binne benijd hoe de mannen it dogge en mear noch wa’t binnen SDS der wat ferstân fan hat en foarsizze kin hoefolle earsten de mannen tegearre krije.

De list kinne jim hjir sjen.

It oantal earsten kinne jim maile nei sds-nijs@home.nl
Dat moat foar woansdeitemoarn 8.00 oere

Dielnimmers:
Immie Kamstra                19
Aant Hofstra                   22
Dooitze  Nauta                20
Enne Johannes Bruinsma   14
Willem Wijnia                   24
Auke Hiemstra                 16
Lolke Hofstra                   20
Popko Wijnia                   13
Feike Jorritsma                18
Sjoerd van Beem              17
Tjerk van der Pol               8