Jappie Wijnia nije foarsitter jeugdkommisje

SDS Seal 1 wint fan Warkum
11 december 2002
SDS ferliest topper fan Lemsterlân
19 december 2002

Koart nei it opstappen fan Meinte Wesselius is SDS der wer ynslagge in nije foarsitter te finen foar de jeugdkommisje.

Jappie Wijnia sil de kommende jierren de foartou nimme yn de jeugdkommisje. Tagelyk sil hy ek diel út meitsje fan it bestjoer fan SDS.

Neist Jappie Wijnia binne der noch twa nije leden yn de jeugdkommisje kommen. Syb Overal en Anne Hallema hawwe harren spontaan oanmeld. Hulde!!!