Jappie en Egbert nimme ôfskie

Frank Rypma is troud
7 juni 2003
Ferkearde berjochtjouwing
8 juni 2003

Kommende sneon 14 juny wurdt der in ôfskiedswedstriid organisearre foar Jappie Wijnia en Egbert Bootsma.

Ald-SDS sil tsjin SDS fan no spylje. De wedstriid wurdt net yn Easterein spile, mar yn Wommels.

It begjint jûns om 19.00 oere