It wurket wer!!

Útslaggen sneon 2 april.
2 april 2005
Wepperkes -moandei-
4 april 2005

Hy docht it wer!
Wy hawwe noch hiel wat foto’s fan sneon lizzen mar neidat der ôfrûne tongersdei by Tricat in probleem west hat lukte it net om se op de webside te krijen. Hjoed is alles lokkich genôch wer oplost en kinne jim noch hiel wat ferwachtsje.

Wat kinne jimme hjoed noch allegear ferwachtsje?
– In trotse mem by SDS F5
– Kapte beamen rûn de Skoalleseize
– Moai waar by SDS-Blauw-Wyt
– Tûkelteam 5!!!!!!!!!!!! 
……..en noch folle mear!

Hawwe jimme noch wat mail it dan nei
info@vv-sds.nl!