It fuotbal “op de bon”

Regiocup jeugd en senioaren
15 april 2021
SDS-froulju op de foto
17 april 2021

Wij sitte no al wit hoe hoe lang yn de koroanakrisis. It fuotbal leit mei in lytse ûnderbrekking hast in jier stil. Wij seagen noch efkes werom nei 1973. Doe wie der gjin koroanakrisis mar in oaljekrisis.  Yn it Midden Easten lieten se ús merke dat se “goud”yn de grûn hawwe en dêr troch de macht oer de Westerske wrâld hawwe. Want wat moat in ekonomy yn opbloei no sûnder oalje?
Der waard ek doe hamstere  en dat wie mei namme dingen dy’t makke waarden út (rest) produkten fan oalje.

Ein 1973 binne der autoleaze sneinen, wêr’t it sneinsfuotbal slim lêst fan hat.
De benzine sil op de bon en dat treft elkenien.
Minsken soene bonnen hawwe foar needsaaklike ritsjes, mar hoe siet dat mei it fuotbal

Nijsgjirrich stik yn de LC yn de sneonsbijlage.

 

SDS wurdt neamd yn dit stik

Der wie ek oare krapte.
Krystbeammen bijgelyks.
Tsja, at dat no sa west hie, dat hie de foarsitter dêr wol rie mei witten