SDS-froulju op de foto

It fuotbal “op de bon”
16 april 2021
Weppers tongersdei 22-4-2021
22 april 2021

Yn de rin fan de jierren hawwe wy al hiel wat frouljus- en famkesteams by SDS hân. Wy komme dan ek hieltiten mear teamfoto’s tsjin. Witte jim noch wa ’t it allegear binne?
Herkenne jim immen op de foto, dy’t wij net sjogge, mail ( aant@vv-sds.nl ) of app ús (0655117582).

SDS-froulju 1980

Steand:
Op hurken: Hidde Westerhof (trainer)

SDS famkes 2006-2007

Steand: Marije de Vries, Tryntsje Bouma, Teatske de Boer, Anke Postmus, Nellie Stoffelsma, Mariska Fritsma, gasttrainer Marcel Frankena.
Op knibbels: Geeske Yntema, Jildou Jorritsma, Marije Hiemstra, Myriam de Boer, Mirjam Bakker, Sietske Okkema.

SDS-famkes 2007-2008


Steand: Geeske de Boer, Amarins Tjalsma, Marije de Vries, Jitske Plantinga, Myriam de Boer, Anke Postmus, Geeske Yntema, Kim de Jong.
Op hurken: Mette Postma, Sieta Tessemaker, Annewil Zijlstra, Tryntsje Bouma, Marije Hiemstra, Mirjam Bakker, Nellie Stoffelsma.
Lizzend: Sietske Okkema.

SDS Vr.2 2007-2008


Steand: Geartsje Spoelstra, Grietsje Meulenaar, Margriet Rienstra, Akke-Rixt Zijsling, Tineke Kamstra, Wiepkje Hiemstra, Antsje Stenekes, Nynke de Boer, Cindy de Jong.
Flagger Anne Brouwer, Rianne Reyinga , Hilda Bosma, Alice Tjerkstra, Yldau Wiersma, Anna-Marijke Posthuma, Simone Kingma, Anke van Asselt.

SDS Vr.2 2015-2016

Steand: Tina Greidanus, Sjanouk Veenje, Ieda de Boer, Joutsen Okkema, Margriet Rienstra, Sietske Poelsma, Susan Altenburg, Geartsje Klaversma, Antsje Stenekes, Feike Jorritsma (lieder).
Op hurken: Jildou Siesling, Brechtsje Hallema, Marcela Kooistra, Ilse Walstra, Jildou Bervoets ,  Dagmar Tjalsma, Luisa Kooistra, Sanne Jorritsma, Hotske Rispens, Jitske Veldman.

SDS Vr.1 2016-2017

Steand: Bertus Bootsma (flagger), Sanne Jorritsma, Sieta Tessemaker, Jeska Terpstra, Tjitske Heeres, Alize Bootsma, Allisa Veenje, Wiebrig-Anna Bruinsma, Mark Postma (trainer).
Op hurken: Jacomien Heeres (liedster), Janieke Dijkstra,  Hester Kingma,  Gerry-Edou Mollema, Akke-Rixt Zijsling, Lysanne Wiersma , Krinz Hoitema , Geeske Yntema, Amarins Tjalsma.

SDS Vr.1 2016-2017


Steand: Trainer Mark Postma, Jacomien Heeres, Lysanne Wiersma, Alize Bootsma, Alyssa Veenje, Tjitske Heeres, Jeska Terpstra, Gerry-Edou Mollema, Agnes Posthumus, Wiebrig-Anna Bruinsma, flagger Bertus Bootsma.
Op knibbels: Sanne Jorritsma, Christa Zijda-Kok, Krinz Hoitema, Akke-Rixt Zijsling, Hester Kingma, Janieke Dijkstra, Sieta Tessemaker, Kirsten Hiemstra, Geeske Yntema, Amarins Tjalsma.

SDS Vr.1 2016-2017


Steand boppe: Sanne Jorritsma, Amarins Tjalsma, Geeske Yntema, Alyssa Veenje, Alize Bootsma, Tjitske Heeres, Jeska Terpstra, Hester Kingma, Liedster Jacomien Heeres.
Steand ûnder: trainer Mark Postma, Akke-Rixt Zijsling, Gerry-Edou Mollema, Agnes Posthumus, Lysanne Wiersma, Janieke Dijkstra, Sieta Tessemaker, flagger Bertus Bootsma.

SDS Vr.1 2017-2018


Steand: trainer Stefan van Krimpen, Janieke Dijkstra, Geeske Yntema, Alyssa Veenje, Agnes Posthumus, Richtje Strikwerda, Seriette Strikwerda, flagger Simon Kingma.
Op hurken: Sieta Tessemaker, Sanne Jorritsma, Hester Kingma, Tjitske Heeres, Tarina Veenje, Gerry-Edou Mollema, Lysanne Wiersma, Akke-Rixt Zijlsing, Kirsten Hiemstra.