Evenementen in december 2022

Sealteam wurdt 7e yn Frentsjer
27 december 2002
Clubscheidsrechters gezocht
7 januari 2003

It is noch mar krekt winter. Der wurdt wol oan bollen tocht mar dy binne fan oalje. Wa tink er oan fuotbal?

Sipke Hiemstra: hy ropt de spilers fan SDS 3, 4 en 5 op om sa gau as mooglik wer beginne te trainen. Hy hat ek in datum neamd: 16 jannewaris 2003.

Lit ús Sipke net teloarstelle.

(om it waar kin altyd mar it moat fansels wol om it fjild kinne….)