In wedstriid om nea te ferjitten

Weppers freed 20-3-2020
20 maart 2020
Weppers moandei 23-3-2020
23 maart 2020

In wedstriid  om nea te ferjitten

Wij sochten yn it archyf fan de foarige ieu nei wedstriden om nea te ferjitten. It soe  wêze kinne dat de skriuwers fergetten binne dat se ea in bijdrage leveren oan de Treffer mar dan wurde se dêr no oan herinnere…….

 

 

1975 – It frouljusfuotbal bloeide

B junioren omstreeks 1980

It suksesfolle D1 yn 1989

Wa fan de twa hat dit skreaun foar D2 yn 1985?

De patatgeneraasje yn 1995?

Koe Ozzy net goed dûke yn 1989?

Gjin dûbele sifers in pluspunt bij SDS 4?

Wie it wat wiet yn 1993 bij SDS 35 +?

Begong yn E3 yn 1993 hjir syn suksesfolle karriere?

Gelyk tsjin de kampioen: in topprestaasje fan SDS 1 yn 1987

Bekeravontoer fan C1 yn 1997

12 kear rekke