Evenementen in december 2022

SDS wint 1e Midsimmerkup net
4 juli 2004
Wepperkes
5 juli 2004

De SDS EK-League is al like ferrassend ôfslúten as it EK sels. Gerrit Sytsma bleaun troch de ferrassende winst fan Griekenlân juster op it 1e plakje stean. Hie Portugal wûn dan hie hy de 1e priis diele moaten mei Meinte Wesselius. Dit wie dus net it gefal.

Akke Jansen is knap 2e wurden. Sy wie dan ek fierút de beste frou. De 2e frou stiet pas op it 31e plak(Namkje Koudenburg).

De Bundy Bunzings (Sjoerd van Beem) skore wer in knappe “touchdown” mei hun 3e plak.

Anna Marie Wijnia wie al wis fan it lêste plak. Portugal hie hjir neat mear oan feroarje kinnen.

Prizenjild
1e Gerrit Sytsma ; 75 euro
2e Akke Jansen  ; 50 euro
3e Sjoerd van Beem ; 25 euro
Poedelpriis: Anna Marie Wijnia ; 5 euro

De ynlis(5 euro) wurdt sa gau mooglik ôfskreaun. It prizenjild wurdt dan ek sa gau mooglik oermakke.

Eind- Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
stand (2 juli)      
1 1 Gerrit Sijtsma Wommels 335
2 2 Akke Jansen Dordrecht 325
3 3 Bundy Bunzings Wommels 315
4 4 Sybren Wesselius Wommels 305
5 5 Robert Hoekstra Easterein 305
6 6 Johan Delfsma Wommels 305
7 7 Meinte Wesselius Wommels 305
8 8 Willem Wijnia Wommels 300
9 9 Chris Postma Wommels 295
10 10 Ron Jansen Dordrecht 295
11 11 Douwe Reitsma Easterein 295
12 12 Pieter Kamstra Hinnaerd 290
13 13 Jeroen Brouwer Wommels 290
14 14 Bas van der Wey Easterein 285
15 15 Lolke Hofstra Wommels 280
16 16 Ids de Boer Skrok 280
17 17 Enne Bruinsma Easterein 280
18 18 Durk Okkema Easterein 280
19 19 Peter Sybesma Easterein 275
20 20 Mark Postma Wommels 275
21 21 Sjoerd Feenstra Boalsert 260
22 22 Minne Joustra Wommels 255
23 23 Johan de Graaf Wommels 250
24 24 Hendrik de Jong Easterein 250
25 25 Sibe de Seefûgel Skrok 250
26 26 Popko Wijnia Wommels 250
27 27 Hendrik Eringa Spannum 245
28 28 Anne Stenekes Wommels 240
29 29 Rienk Wiersma Itens 240
30 30 Jan van Asselt Easterein 235
31 31 Namkje Koudenburg Goaiïngea 235
32 32 Mannon van der Meer Wommels 235
33 33 Wybren Jorritsma Ljouwert 235
34 34 Gerard van Asselt Easterein 230
35 35 Henk Postma Wommels 230
36 36 Minne Bonnema Easterein 230
37 37 R. van Dijk Rien 220
38 38 Hammie Westra Wommels 220
39 39 Rinse Joustra Easterein 210
40 40 Hendrik Engbrenghof Wommels 210
41 41 Trienus de Jong Lollum 205
42 42 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 205
43 43 Elbrich Jorritsma Wommels 200
44 44 Bert Geuchies Groningen 195
45 45 Sytze Jorritsma Wommels 195
46 46 Flieber op Völler Die Heimat 190
47 47 Richt Folkerts Wommels 185
48 48 Auke de Jager Easterein 185
49 49 G. Koudenburg Goaiïngea 180
50 50 Klaas Malda Wommels 175
51 51 Margje Koudenburg Goaiïngea 170
52 52 Jan Simon Jelsma Easterein 170
53 53 Anna Marie Wijnia Wommels 165