SDS 3

SDS 3

Trainingstiden:
Tiisdeis 19.00-20.15
Tongersdeis 19.00-20.15
(tegeare mei SDS 2)

Wedstriidprogramma 2019-2020:  sjoch mei de tiid hjir

Haadstiper:

Fakant

Flagger

Jetske Sieperda

Woskfrou