SDS 3 is net mear…

Spitich genôch is der besletten om SDS 3 út de kompetysje te heljen. Struktureel te min spilers troch in soad blessures e.d. by SDS 3 en oare teams slagge SDS 3 der net yn om de kompetysje ôf te meitsjen.
Hooplik oar seizoen better.

Trainingstiden:
Tiisdeis 19.00-20.15
Tongersdeis 19.00-20.15
(tegeare mei SDS 2)

Haadstiper:

90 minuten lang Jan-Friso

Jan-Friso Bruinsma

Leider
Overal, Klaas

Klaas Overal

Flagger (thúswedstriden)