Evenementen in november 2022

SDS 1 wint!!!
15 oktober 2005
Wepperkes -snein-
16 oktober 2005

Der wiene in protte Burgumers dy’t Easterein nei in toeristyske route fûn hiene.
 

En sy hiene fansels harren eigen sfearferheegjende middels meinommen

Net grutte Pier siet yn it hokje mar lytse Pier

en Stoffel moast mei it mei it Frysk damjen opnimme tsjin Menno, in betûfte begjinnende debutearende Fryske dammer út Burgum

Yde Sjaarda brocht mei syn Frysk hynder de wedstrydballen

Geert Couperus kaam hielndal út Skotlân om dit feest bij te wenjen of kaam er út it Blokhûs?


Hijlko Broersma ferslachjouwer fan Omrop Fryslân liet him ek fan syn meast Fryske side sjen.

Folkert Rients Vellinga song it Fryske folksliet en die dat skitterendEk efter de bar diene se harren frijwilligerswurk yn de klean mei de pompeblêden.

En om 20 minuten oer 4 oere wie it efkes wol in hiel grut feest bij de bank fan SDS. Dirk Yde skoort de 2-1.

En doe brutsen der noch in pear spannende minuten oan foar Marcel Frankena

En Dirk Yde moach útlizze werom SDS wûn hie en Claus Roosenburg moast fertelle hoe grut syn teloarstelling wie.

 

En Pieter mocht efkes langer opbliuwe..

de oare jeugd fermakke harren bêst yn de spontaan ynrjochte kres

De kommende wike sille wij alle dagen noch wat leuke foto’s sjen litte fan dizze dei.
Letter hjoed ek noch wat gewoan wepperkes.

Hawwe jim noch nijs mail it ús.