Evenementen in november 2022

Programma/útslaggen Fryske dei
14 oktober 2005
SDS 1 wint!!!
15 oktober 2005

De punten gean hjoed nei…

Halbe Willem Overal hat de learzens der bij oandien

Skiedsrjochters binne no wol hiel dúdlik te herkennen

Ek yn de kantine steane yn it sintsje se Frysk efter de bar

It tredde stekt it earste in hert ûnder de riem

Us Heit wie der ek al..