Foto’s mei Jappie

Weppers woansdei 24-2-2021
24 februari 2021
Weppers freed 26-2-2021
26 februari 2021

Nei ferline wike Rients Smeding hat no Jappie Wijnia op souder ris sjoen as dêr noch wat âlde SDS-foto’s fan him lizze. Hy koe net folle fine, mar wy binne hjir al tige wiis mei. Wy misse noch in pear nammen.

SDS 1 1991-1992

Steand: lieder Tinus Hoekstra, Wouter Hijlkema, Tjeerd Dijkstra, Tamme Posthumus, Remco Bervoets, Douwe-Dirk Reitsma, Rients Smeding en Egbert Bootsma.
Op hurken: Gerrit Terpstra, Douwe Schaafsma, Jappie Wijnia, Jan Weijer, Wichard Deinum en trainer Jan Ydema.

SDS 1 – sc Heerenveen 22 maaie 1992 45 jierrich jubileum

Steand: striker Piet de Jong, trainer Hielke de Vries, Klaas Westra, lieder Anne Brouwer, ?, Tsjomme Wijnia, Egbert Bootsma, Leeroy Echteld, Tjeerd Dijkstra, Marco Roelofsen, Rene Groen, Jan de Visser, Jappie Wijnia, Lubbe van Dijk, Douwe-Dirk Reitsma, Rients Smeding, Peter Sijbesma, Floris Hiemstra, ?, ?.
Op hurken: Remco Bervoets, Auke Hiemstra, Gerrit Terpstra, Douwe Schaafsma, Wouter Hijlkema, Jan Weijer, Geert Huitema, ?, Richard Goulooze, flagger Daan Boersma, skieds Douwe Foekema en flagger ?.

SDS 1 kampioen 1992-1993


Steand: striker Piet de Jong, trainer Hylke de Vries, Egbert Bootsma, Jan Weijer, Jappie Wijnia, Tjeerd Dijkstra, Tsjomme Wijnia, Gerrit Terpstra en lieder Anne Brouwer.
Op hurken: Douwe-Dirk Reitsma, Klaas Westra, Peter Sijbesma, Floris Hiemstra, Wouter Hijlkema, flagger Daan Boersma, Douwe Schaafsma, Wichard Deinum.

SDS 1 Midwintercup 1994


Steand: Marco Reijnhoudt, Jappie Wijnia, Floris Hiemstra, trainer Gerlof-Jan Sloterdijk.
Op hurken: Robert Hoekstra, Wichard Deinum, Robert Sijbesma, Gert-Jan Hiemstra.

SDS D3 1992 – 1993


Steand: lieder Theunis Boonstra,  Johan Jorritsma, Tjerk Posthumus,  Gerlof Hendriks, Hendrik Schraa, leider/trainer Jappie Wijnia.
Op hurken: Wiebe Santema, Gerard van Asselt, Hendrik de Jong, Theunis Regeling, Niels Boonstra.

SDS lieders en trainers ….

Steand: Durk Okkema, Ruerd Vellinga, Friso Albada, Nico Kooistra, Theo de Jong, Eddy de Boer, Dukke van der Weij en Roel Sijbesma.
Op hurken: Ale Sixma, Wichard Deinum, Jappie Wijnia, Tjeerd Dijkstra mei foar him soan Bauke Dijkstra, Klaas Overal.
Begjin jierren 90 spilen de lieders en trainers jierlijks in wedstriid tsjin de A-junioaren (mei tank oan Durk Okkema).

 

Sjogge jim wat bekende nammen, maile kin nei aant@vv-sds.nl . Appe of belje kin ek 06-55117582