Foto’s mei Hendrik

SDS-League: 27plussers pakke de wykpriis, 27minners ûnderoan…..
2 maart 2021
Foto’s archyf
3 maart 2021

Nei Rients Smeding, Jappie Wijnia en Durk Okkema hat no Hendrik de Jong op souder sjoen as dêr noch wat âlde SDS-foto’s fan him lizze. Hy fûn noch wat kreaze plaatsjes en hjir binne wy tige wiis mei.

SDS E-pupillen begjin jierren 90

Steand: leider Tinus Hoekstra, Tsjerk Posthumus, Hendrik Schraa, Niels Boonstra, leider Theunis Boonstra, Halbe Heeres, Theunis Regeling, trainer Rients Rienstra.
Op hurken: Gerard van Asselt, Hendrik de Jong, Pieter Breeuwsma

Steand: Theunis Regeling, Hendrik Schraa, Johan Jorritsma, Hendrik de Jong, Luuk van Ruiten.
Op hurken: trainer Rients Rienstra, Tsjerk Posthumus, Niels Boonstra, Gerard van Asselt, Wiebe Santema, Theunis Boonstra.

Steand: leider Theunis Boonstra, trainer Rients Rienstra.
Midden: Theunis Regeling, Niels Boonstra, Hendrik de Jong, Sytse Douma, Pieter Breeuwsma, leider Tinus Hoekstra.
Op hurken: Gerard van Asselt, Hendrik Schraa, Wieger-Jan van der Heide, Tsjerk Posthumus, Halbe Heeres

Penaltybokaal

Efterste rige: Arno Eisma
Foarste rige: Theunis Regeling, Harm Auke Dijkstra, Hendrik de Jong, Johan Hiemstra, Dirk Rein Lolkema.
Yn de begjin jierren 90 mocht de jeugd yn de rêst fan wedstriden fan SDS 1 penaltys nimme op Arno Eisma.