Foto’s archyf

Foto’s mei Hendrik
3 maart 2021
De Koronarigels per 3 maart
4 maart 2021

Wij hawwe  wer 5 foto’s, mei jeugdige kopkes mar wij misse noch wat nammen.

Mail nei aant@vv-sds.nl , app of belje mei Aant 0655117582

SDS A1 kampioen 1984- 1985


Lieder Foeke Velzen, Christiaan Bergstra, Jan Keuning, Wietse Jorritsma, Haye Bergsma, Durk Harmen de Boer, Nico Kooistra, Johannes van der Brug en trainer Henk Buning.
Op hurken: Jan Bonnema, Jacob Wiersma, Auke-Jetze Kroondijk, Jappie Wijnia, Peter Kusters, Johan Eisma, Yme Hiemstra.

SDS A1 1994- 1995

steand: Remco Brouwer, Feite de Haan, Frank Rijpma, Minne Sjoerd Bouma, Bert Dijkstra, Marco Brouwer, Remco Bervoets (trainer)
Theo de Jong  (lieder)
op hurken: Willem Overal, Johan Molenmaker, Sjoerd Boonstra, Jeroen Brouwer, Bram van der Werf,  Edgar Jansen

SDS A1 1997


Steand: trainer Rein van der Woude, Hylke Heeres, Ivo Donath, Anne Stenekes, Tjitte-Jelle Verbeek, Jentsje Jorritsma, Peter Jansen, Sjoerd van Beem en lieder Herman Jansen.
Op hurken; Syb Overal, Jan Stenekes, Frans-Pieter Terpstra, Johan-Klaas Schokkenbroek, Wesley Hoitinga, Ronny Wagenaar, Jeroen Wagenaar.

SDS froulju 1997 y.f.m. 50-jierrich jubileum fan SDS

Steand: Henk Zijlstra, Jannie Kooistra, ?, ?, Anneke van Beem, ?, Jan de Boer, Minke Twijnstra, ?, Geertje Sijbesma, ?, Talitha Dijkstra, ?, ?.
Op hurken: ?, ?, ?, ?, ?, ?, Attie Zijlstra.

SDS froulju 1997 y.f.m. 50-jierrich jubileum fan SDS

Steand: ?, ?, Janny Dijkstra, Alie Dijkstra, ?, ?, Richt Folkerts, Hester Hiemstra, Tjitske Hiemstra, ?, ?.
Op hurken; .. Kooistra, Gida Heerma, Baukje Overal, ?, ?, ?, ?.

 


Steand: Lieder Jan de Jong, ?, ?, …
Op hurken; ?, ?, Sixma, Attie Zijlstra, ? …..         Thea Sixma