Foto’s jeugdtoernooien

Liftdei 1 oant 12.00 oere
28 december 2010
Liftdei 1 fanof 12.00 oere
29 december 2010

A.HAKsealtoernoai foar E- en F-pupillen
Op sneon 5 jannewaris 2013 wie it jierlijkse A.HAK-sealtoernoai foar E- en F-pupillen. Sjoch hjir it ferslach en de foto’s.

Meinte-Sixma-toernoai 2012
Sjoch hjir foar de foto’s fan Henk Bootsma.

Slotjûn jeugd 2011
Sjoch hjir foar it ferslach en de foto’s.

Meinte-Sixma-toernoai 2011
Sjoch hjir foar it ferslach en de foto’s.

It nijjiers sealfuotbaltoernooi DEF
Op 15 jannewaris wiene de DEF jeugdspilers aktyf yn de seal. 

F-winners

De F-kes dy’t wûn ha: Anco Bervoets F1, Beckers Mark F2, jeffrey van der Werf F3, Tiemen Bergmans F4, Benthe  Okkema F5, Jelmer Stremler F4, Jalko Tanja F5

E-winners

Sneon wiene de E’s aktyf yn de sporthal. Dit binne de winners wurden: Mark, Kent, Wytze, Steven, Luuk, Jeljer

D winners

De D’s wiene sneontemiddei dwaande en ek dêr wiene winners: Janieke, Tom, Jacob, Watze Jacob, Matthijs en Rients.

Foto’s fan alle oare spilers jim hjir sjen.

Krysttoernooi 18 desimber B en C junioren
Op 18 desimber wiene de B en C junioren aktyf yn de seal. 

Barcelona waard winner en dat wie it team mei de measte dûbele nammen: Jan Friso, Nies Douwe,  Jan Fokko en Foeke Dirk, Douwe en Harm.

Foto’s kinne jim hjir sjen.