Evenementen in december 2022

Weppers snein 29-6
28 juni 2008
Weppers tiisdei 1-7
30 juni 2008

Foeke Reitsma hat de SDS EK-League wûn. Mei de winst fan Spanje op Dútslân bleaun hy krekt 5 punten foar op Lolke Bouma.

Troch de winst fan Spanje feroare der net in hiel soad yn de stân.

Opfallend is dat Foeke Reitsma de jongste dielnimmer is yn de SDS EK-League.

Dit binne de prizen mei harren winners:
1e priis: €100,- : Foeke Reitsma
2e priis: €75,- : Lolke Bouma
3e priis: €50,- : Gerlof-Jan Hofstra
4e priis: €25,- : Jildert Hylkema
5e priis: €12,50: Hendrik Engbrenghof en Robert Sybesma elk €6,25.
Poedelpriis: in SDS-taske : Anne Stenekes


ûnderoan dizze side kinne jim hjir mear fine oer de SDS EK-League. Wa hie “zum byspiel” wûn as Dútslân Europees Kampioen wurden wie? Wa seach Spanje allegear as winner? ensfh.


Einstân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
  stân      
1 1 Foeke Reitsma Easterein 360
2 3 Lolke Bouma Easterein 355
3 5 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 350
4 7 Jildert Hylkema Easterein 345
5 2 Hendrik Engbrenghof Wommels 325
6 4 Robert Sybesma Easterein 325
7 6 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 320
8 8 Ozzy Spannum 310
9 9 Popko Wijnia Wommels 310
10 10 Annemarie Wijnia Wommels 300
11 11 Freddy Scheltema Easterein 300
12 12 Arjan Posthumus Wommels 295
13 13 Dennis Dijkstra Wommels 295
14 14 Jan Simon Jelsma Easterein 295
15 15 Jan Strikwerda Easterein 295
16 16 Sytze Kooistra Easterein 295
17 17 Skelte Anema Leeuwarden 290
18 18 Feiko Broersma Easterlittens 285
19 19 Jan Stenekes Easterein 285
20 20 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 285
21 21 Paul Reitsma Wommels 285
22 46 Bote Strikwerda Spannum 280
23 49 Hylke Schrale Leeuwarden 280
24 22 Jannie Kuindersma Drachten 280
25 23 Robert Hoekstra Easterein 280
26 24 Bauke Dijkstra Easterein 275
27 25 Douwe Reitsma Easterein 275
28 26 Jaap Toering Weidum 275
29 27 Janneke Marije de Boer Wommels 275
30 28 Kees Adema Grins 275
31 29 Pieter Kamstra Easterein 275
32 30 Sipke Hiemstra Easterein 275
33 31 Ate Feike de Boer Wommels 270
34 32 Jeroen Brouwer Wommels 270
35 33 Klaas Pompstra Wommels 270
36 34 Aant Hofstra Wommels 265
37 35 Gearard Posthumus Wommels 265
38 36 Ate Vellinga en TdB Wommels 260
39 37 Bas van der Weij Easterein 260
40 38 Berend Bosgra Wommels 260
41 39 Meinte Wesselius Wommels 260
42 40 Sjoerd van Beem Leeuwarden 260
43 41 Dirk de Jong Easterein 255
44 42 Lolke Hofstra Wommels 255
45 43 Minne Bonnema Easterein 255
46 44 Wesley Hoitinga Wommels 255
47 45 Willem Wijnia Wommels 255
48 47 Chris Postma Wommels 250
49 48 Henk Postma Wommels 250
50 50 Johan Delfsma Wommels 250
51 51 Ids de Boer Easterein 240
52 52 Jacob van Wieren Wommels 240
53 53 Feike Jorritsma Easterein 235
54 54 Feite de Haan Easterein 235
55 55 Grytsje Jorritsma Easterein 235
56 56 Mark Postma Wommels 235
57 57 Peter Sybesma Easterein 235
58 58 Alise Tanja de Vries Heerenveen 230
59 59 Gerard van Asselt Easterein 230
60 60 Johan de Graaf Wommels 230
61 70 Drilpudding Wommels 225
62 61 Tinus Hoekstra Easterein 225
63 62 Hendrik de Jong Wommels 220
64 63 Fedde Wiersma Easterein 210
65 64 Jan Bouke Bouma Easterein 200
66 65 Lisanne van Dijk Easterein 200
67 66 Richt Folkerts Wommels 200
68 67 Tjeerd Dijkstra Easterein 200
69 68 AnneMarije Hofstra Wommels 195
70 69 Auke Hiemstra Easterein 195
71 71 Marije Stenekes Easterein 195
72 72 Namkje Koudenburg Grins 195
73 73 Wybren Jorritsma Leeuwarden 190
74 74 Enne Bruinsma Easterein 185
75 75 Harm Bergsma Easterein 185
76 76 Immie Kamstra Hinnaerd 185
77 77 Redmer Strikwerda Wommels 180
78 78 Trienus de Jong Lollum 180
79 79 Doede Kooistra Easterein 175
80 80 Enne Johannes Bruinsma Easterein 165
81 81 Anne Stenekes Wommels 155


Dit wienen de earste 10 wurden as Dútslân wûn hie:
Eind- Deelnemer Totaal (pnt)
stand    
1 Hendrik Engbrenghof 355
2 Tsjeard Halbersma 350
3 Ozzy 340
4 Foeke Reitsma 330
5 Freddy Scheltema 330
6 Dennis Dijkstra 325
7 Jan Simon Jelsma 325
8 Lolke Bouma 325
9 Robert Sybesma 325
10 Gerlof-Jan Hofstra 320
11 Skelte Anema 320

Fansels wie Anne Stenekes dan ek lêst wurden………

Dizze persoanen seagen Spanje as nûmer 1:
Doede Kooistra
Bote Strikwerda
Drilpudding
Foeke Reitsma
Gerlof-Jan Hofstra
Hylke Schrale
Jildert Hylkema


Opfallend is dat der folle mear persoanen wienen dy ’t Dútslân as winner seagen:
Dennis Dijkstra
Feiko Broersma
Freddy Scheltema
Hendrik de Jong
Hendrik Engbrenghof
Jacob van Wieren
Jan Simon Jelsma
Jannie Kuindersma
Kees Adema
Namkje Koudenburg
Ozzy
Robert Hoekstra
Skelte Anema
Tsjeard Halbersma

Dit soe de einstân wêze as wy allinnich de foarronde mar meitelden:
1 Arjan Posthumus Wommels 170
2 Bote Strikwerda Spannum 160
3 Dennis Dijkstra Wommels 160
4 Foeke Reitsma Easterein 160
5 Jan Stenekes Easterein 160
6 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 160
7 Jeroen Brouwer Wommels 160
8 Johan Delfsma Wommels 160
9 Ozzy Spannum 160
10 Sytze Kooistra Easterein 160
Arjan Posthumus hie fan de 24 wedstriden dus 17 goed.

Der wienen mar leafst 5 minsken dy ’t alle 8 kwartfinalisten goed hienen:
Gerlof-Jan Hofstra Wommels 120
Hendrik Engbrenghof Wommels 120
Lolke Bouma Easterein 120
Robert Sybesma Easterein 120
Sjoerd van Beem Leeuwarden 120

Trije dielnimmers foarspelden de finale goed. Dit wienen Gerlof-Jan Hofstra, Jildert Hylkema en Jannie Kuindersma.