Ferslagen SDS 1 en A1

SDS 1 seal wint muoisum
9 oktober 2003
Beste alve dizze wike
9 oktober 2003

Hjir by kinne jimme de ferslagen noch lêse fan de wedstriden die ’t SDS 1 en A1 ôfrûne sneon spilen.

* Ferslach Oostergo – SDS 1 mei in goeie rentree fan Geert Hiemstra

* Ferslach LSC – SDS A1 oer catenaccio yn ‘e Greidhoeke.

Wy tankje Wichard en Kees foar hun bydrage.