Evenementen in november 2022

Weppers tiisdei 6-5
6 mei 2014
Weppers woansdei 7-5
6 mei 2014

Fakatuere
t
rainer B-seleksje/begelieder SDS 2
 

Wat freegje wy fan de nije trainer:

          ambisjeus
          
sosjaal
          
fanatyk
          
gesellich
          yn it besit fan TC3, sa net, ree wêze om dit te heljen (SDS sil yn de kosten meidiele)

 

SDS 2 is in miks fan jong en âld die útkomt yn de reserve 2e klasse. Der wurdt twa keer yn ‘e wike traind, te witten op tiisdei en tongersdei.

 

Ynteresse om by dizze prachtige klup oan de slach te gean of wolle jo miskien noch wat mear ynformaasje ha. 
Nim dan kontakt op mei Durk Okkema.

Tc-foarsitter@vv-SDS.nl

0515-333005