EK weppers moandei

Ek weppers snein12-6
12 juni 2016
Ek weppers tiisdei 14-6
13 juni 2016

Tuskenstân nei 7 wedstriden

1 Marco Rijpkema Easterein 45
2 Tjeerd de Vries Wommels 40
3 Lolke Hofstra Wommels 35
4 Jacob Klaas Haitsma Wommels 35
5 Aant Hofstra Wommels 30
6 Sjouke Yntema Dronryp 30
7 Hessel Yntema Dronryp 30
8 Klaas Bouke Faber Grins 30
9 Seriette Strikwerda Spannum 30
10 Douwe Dirk Reitsma Easterein 30
11 Bote Strikwerda Spannum 30
12 Skelte Anema Kûbaard 30
13 Simon van der Vaart Spannum 30
14 Hendrik Eringa Spannum 30
15 Rick Hendriks Easterein 30
16 Tom en Pieter Wijnia Wommels 30
17 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 25
18 Tine Wiegers Reahûs 25
19 Stijn en Robert Wommels 25
20 Willem Wijnia Wommels 25
21 Jelmer Posthumus Wommels 25
22 Ate Feike de Boer Wommels 25
23 Pieter Kamstra Easterein 20
24 Foeke Reitsma Easterein 20
25 Bas van der Weij Easterein 20
26 Johan Delfsma  Wommels 20
27 Jacob Hofstra Reahûs 15
28 Jelle Wiersma Wommels 15
29 Danian Rijpkema Easterein 15

Giele printen
Ek it totaal oantal giele printen makket diel út fan de SDS EK league. Der binne dielnimmers dy tinke fan 62, se binne der ek dy’t  232 gielen ferwachtsje. Nei 7 wedstriden sitte wij op 3,71 gemiddeld en dan sit Hendrik Eringa der in tichst bij.  Mar der is noch in lange wei te gean……

totaal gemiddeld
62 1,22
107 2,10
112 2,20
120 2,35
121 2,37
123 2,41
128 2,51
128 2,51
128 2,51
128 2,51
150 2,94
152 2,98
152 2,98
162 3,18
169 3,31
180 3,53
180 3,53
184 3,61
184 3,61
188 3,69
199 3,90
200 3,92
200 3,92
201 3,94
201 3,94
203 3,98
210 4,12
215 4,22
232 4,55