Ek weppers snein12-6

Wat in dei sa´n Anne-dei!
11 juni 2016
EK weppers moandei
12 juni 2016

Wij binne los!
29 dielnimmers stride binnen SDS om de titel “EK-kenner”. Dat hiene der wol mear wêze kinnen, mar dan moat it “minder yngewikkeld” neffens sommigen. Dy opmerking slacht foaral op it feit dat der 4 beste tredden noch oergean nei de folgjende ronde. Meardere potensjele dielnimmers binne doe ôfheakke, hawwe sij ús witte litten. Spitich…in bytsje trochsette hâlde wij wol fan. 

Programma
Der wie dit jier net in maklike ynternet tapassing dy’t wij brûke koene. Dêrom hawwe wij keazen foar in âld programma fan 2006, dat wat omboud is nei 2016.

It betjsutte wol dat wij alle formulieren sels ynbringe moasten yn dat programma.
Uteinlik binne wij wol bliid dat it 29 dielnimmers binne en net 92……..

Skoare
Wij sille besykje om der foar te soargjen dat jûns let of moarns betiid de nijste stân op de wepside stiet.

Skoare nei 4 wedstriden

Marco Rijpkema Easterein 30
Tjeerd de Vries Wommels 30
Klaas Bouke Faber Grins 20
Douwe Dirk Reitsma Easterein 20
Rick Hendriks Easterein 20
Tom en Pieter Wijnia Wommels 20
Aant Hofstra Wommels 15
Hessel Yntema Dronryp 15
Bote Strikwerda Spannum 15
Simon van der Vaart Spannum 15
Hendrik Eringa Spannum 15
Jelmer Posthumus Wommels 15
Ate Feike de Boer Wommels 15
Lolke Hofstra Wommels 10
Sjouke Yntema Dronryp 10
Lieuwe Jan Yntema Dronryp 10
Pieter Kamstra Easterein 10
Seriette Strikwerda Spannum 10
Foeke Reitsma Easterein 10
Skelte Anema Kûbaard 10
Tine Wiegers Reahûs 10
Jelle Wiersma Wommels 10
Stijn en Robert Wommels 10
Willem Wijnia Wommels 10
Bas van der Weij Easterein 10
Jacob Klaas Haitsma Wommels 10
Johan Delfsma  Wommels 10
Jacob Hofstra Reahûs 5
Danian Rijpkema Easterein 5