EK league nei 15 wedstriden

SDS-transfers!
15 juni 2016
EK-League nei 21 wedstriden
25 juni 2016

Rusland-Slovakije  levere foar twa dielnimmers de maksimale skoare op: Sjouke en Hessel Yntema hellen sa 10 punten. Seriette en Simon wiene de ienige twa dy’t 5 punten binne helle mei  dizze wedstriid.

Roemenie – Zwitserland hie mar leafst 7  maksimale skoare dielnimmers: Johan, Tjeerd, Jelmer, Jacob, Pieter, Liuwe Jan en Aant foarseinen de 1-1. De heale skoare wie der foar Bas en Ate Feike, sij gongen fan 0-0 út.

Frankrijk – Albanie:It wie dúdlik. Alle 29 dielnimmers keazen foar in oerwinning foar Frankrijk. Dat is foar allegear 5 punten. Mar wa foarsei dat it 2-0 wurde soe: Skelte, Hindrik E, Rick, Bas, Tom en Pieter. Sij krigen dus noch 5 punten ekstra.

Dat Frankrijk troch is nei de folgjende ronde hawwe wij noch net meinommen yn de telling. At alle trije wedstriden fan in poule spile binne kinne wij yn alle gefallen de earste twa meinimme yn de skoare. Dat wurdt dus it wykein.

1 Tjeerd de Vries Wommels 65
2 Aant Hofstra Wommels 65
3 Marco Rijpkema Easterein 60
4 Bote Strikwerda Spannum 60
5 Skelte Anema Kûbaard 55
6 Simon van der Vaart Spannum 55
7 Hendrik Eringa Spannum 55
8 Douwe Dirk Reitsma Easterein 55
9 Ate Feike de Boer Wommels 55
10 Sjouke Yntema Dronryp 50
11 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 50
12 Jacob Klaas Haitsma Wommels 50
13 Hessel Yntema Dronryp 50
14 Tom en Pieter Wijnia Wommels 45
15 Seriette Strikwerda Spannum 45
16 Rick Hendriks Easterein 45
17 Pieter Kamstra Easterein 45
18 Lolke Hofstra Wommels 45
19 Johan Delfsma  Wommels 45
20 Jelmer Posthumus Wommels 45
21 Klaas Bouke Faber Grins 40
22 Bas van der Weij Easterein 40
23 Willem Wijnia Wommels 35
24 Tina Wiegers Reahûs 30
25 Stijn en Robert Wommels 30
26 Jacob Hofstra Reahûs 30
27 Danian Rijpkema Easterein 30
28 Jelle Wiersma Wommels 25
29 Foeke Reitsma Easterein 25

Tongersdei
Hjoed wer trije wedstriden. Dit is der betocht troch de 29 dielnimmers

engwal oeknoo duipol
Willem Wijnia 2-0 1 1-1 3 1-1 3
Tom en Pieter Wijnia 2-1 1 1-2 2 3-1 1
Tjeerd de Vries 1-1 3 0-0 3 2-1 1
Tina Wiegers 1-1 3 0-1 2 2-0 1
Stijn en Robert 2-1 1 0-0 3 3-1 1
Skelte Anema 2-0 1 2-0 1 2-0 1
Sjouke Yntema 1-1 3 1-1 3 3-2 1
Simon van der Vaart 2-0 1 1-0 1 3-0 1
Seriette Strikwerda 2-1 1 0-0 3 2-1 1
Rick Hendriks 3-1 1 4-2 1 3-2 1
Pieter Kamstra 2-1 1 2-0 1 2-1 1
Marco Rijpkema 2-2 3 1-1 3 1-3 2
Lolke Hofstra 3-1 1 1-1 3 2-0 1
Lieuwe Jan Yntema 1-2 2 2-1 1 3-0 1
Klaas Bouke Faber 2-1 1 1-0 1 1-1 3
Johan Delfsma  1-2 2 2-0 1 4-1 1
Jelmer Posthumus 2-1 1 1-1 3 2-1 1
Jelle Wiersma 0-0 3 1-1 3 2-1 1
Jacob Klaas Haitsma 2-1 1 1-0 1 2-1 1
Jacob Hofstra 2-0 1 1-0 1 2-2 3
Hessel Yntema 2-2 3 1-0 1 1-1 3
Hendrik Eringa 1-1 3 1-1 3 2-1 1
Foeke Reitsma 2-1 1 2-2 3 3-2 1
Douwe Dirk Reitsma 2-2 3 2-1 1 2-2 3
Danian Rijpkema 2-0 1 2-1 1 1-1 3
Bote Strikwerda 2-1 1 2-0 1 2-2 3
Bas van der Weij 2-1 1 0-0 3 1-1 3
Ate Feike de Boer 2-0 1 0-0 3 2-2 3
Aant Hofstra 3-2 1 1-1 3 1-2 2