EK-League nei 21 wedstriden

EK league nei 15 wedstriden
15 juni 2016
Weppers snein 19-6
25 juni 2016

Hij stie foar hjoed op plak 18 en hij springt nei plak 2: Sjouke Yntema helle út de trije wedstriden fan freed it maksimale oantal punten fan 30. Trije kear de skoare hielendal goed.
Hij moat allinne Bote Strikwerda noch boppe him dulde….

1 Bote Strikwerda Spannum 95
2 Sjouke Yntema Dronryp 80
3 Jacob Klaas Haitsma Wommels 80
4 Skelte Anema Kûbaard 75
5 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 75
6 Douwe Dirk Reitsma Easterein 75
7 Aant Hofstra Wommels 75
8 Tom en Pieter Wijnia Wommels 70
9 Tjeerd de Vries Wommels 70
10 Simon van der Vaart Spannum 70
11 Pieter Kamstra Easterein 70
12 Jelmer Posthumus Wommels 70
13 Ate Feike de Boer Wommels 70
14 Marco Rijpkema Easterein 65
15 Hessel Yntema Dronryp 65
16 Hendrik Eringa Spannum 65
17 Bas van der Weij Easterein 65
18 Rick Hendriks Easterein 60
19 Lolke Hofstra Wommels 60
20 Klaas Bouke Faber Grins 60
21 Johan Delfsma  Wommels 60
22 Willem Wijnia Wommels 55
23 Seriette Strikwerda Spannum 55
24 Stijn en Robert Wommels 45
25 Jelle Wiersma Wommels 45
26 Jacob Hofstra Reahûs 45
27 Danian Rijpkema Easterein 45
28 Tina Wiegers Reahûs 40
29 Foeke Reitsma Easterein 40

Foarútsjen
De trije wedstriden fan sneon binne sa foarsein as hjir ûnder stiet. Wat opfalt is dat der net folle dielnimmers kânsen sjogge foar Ierlân tsjin Belgie, dat Hongarije ek net sjoen wurdt as winner tsjin Ijslân en dat er toch noch 8 binne dy’t Oostenrijk gelyk spyljen sjogge tsjin Portugal. At jim it goed besjogge dan binne der mar 4 kear in 2 (giel) yn de toto oanjûn.

bel-ier ijsl-hon por-oos
Aant Hofstra 3-1 1 2-1 1 2-0 1
Lolke Hofstra 1-0 1 2-0 1 1-0 1
Sjouke Yntema 1-2 2 2-0 1 3-1 1
Hessel Yntema 1-1 3 2-2 1 2-2 3
Lieuwe Jan Yntema 3-1 1 3-1 1 2-1 1
Klaas Bouke Faber 4-1 1 1-1 3 2-2 3
Pieter Kamstra 2-0 1 1-1 3 1-1 3
Seriette Strikwerda 2-0 1 1-0 1 1-1 3
Foeke Reitsma 3-0 1 1-1 3 0-1 2
Douwe Dirk Reitsma 4-1 1 3-1 1 1-1 3
Bote Strikwerda 2-0 1 1-0 1 1-0 1
Skelte Anema 2-0 1 1-1 3 2-0 1
Tina Wiegers 2-0 1 0-0 3 2-0 1
Jacob Hofstra 3-1 1 2-1 1 0-1 2
Jelle Wiersma 3-0 1 2-2 3 1-1 3
Simon van der Vaart 3-1 1 2-0 1 3-1 1
Hendrik Eringa 1-0 1 1-0 1 2-1 1
Stijn en Robert 2-0 1 2-0 1 3-0 1
Willem Wijnia 3-1 1 1-0 1 2-1 1
Rick Hendriks 3-1 1 2-1 1 1-0 1
Bas van der Weij 2-0 1 2-1 1 1-0 1
Marco Rijpkema 1-0 1 1-1 3 2-1 1
Danian Rijpkema 3-0 1 2-2 1 1-1 3
Jacob Klaas Haitsma 3-0 1 1-0 1 1-1 3
Jelmer Posthumus 2-0 1 3-1 1 2-1 1
Tom en Pieter Wijnia 2-0 1 1-1 3 2-1 1
Tjeerd de Vries 2-0 1 0-1 2 2-1 1
Johan Delfsma  2-0 1 2-1 1 2-0 1
Ate Feike de Boer 1-0 1 1-0 1 1-0 1