EK-League 7-7-2024

EK-League 6-7-2024
6 juli 2024
SDS EK-League foarútsjoch
9 juli 2024

De kwartfinales sitte der op, dus wy kinne wer in nije stân opmeitsje.

Engeland – Zwitserland

6 dielnimmmers seagen wedstriid 45 wol yn in lykspul eindigjen. Jelle Wiersma, Hessel Hek, Pieter en Benthe Kamstra en Annejan Hallema gienen foar 1-1 en skriuwe 10 punten by. Redmer en Harmen en Teade de Boer gienen foar 2-2 en meie 5 punten byskriuwe.

Nederland – Turkije

Mar 6 dielnimmers seagen wedstriid 48 yn in oerwinning foar de ’thúsploech’ eindigjen. Net wittende fansels dat it om in wedstriid fan it Nederlands alvetal gean soe. Aant Hofstra, Johan Delfsma, Samme Overal, Teade de Boer, Erik Haitsma en Ate Feike de Boer gokten op in thúsoerwinning. Samme en Erik gokten op 2-1 en meie 10 punten byskriuwe. De oaren 5 punten.

Heale finalisten

Mar leafst 6 dielnimmers hawwe alle fjouwer heale finalisten (Spanje, Frankrijk, Engelnad en Nederland) goed. Dat binne Johan Delfsma, Wiebe Heeres, Brent en Syb, Bas Postma, Auke Eringa en Hendrik de Jong. Sy hienen dus al 150 punten en pakke no der nochris 150 punten by. Dit levert harren allegear in plakje yn de top 10 op. En Johan Delfsma sels de kopposysje. Hy nimt dizze oer fan Annejan Hallema. It ferskil boppe-yn is mar lyts. It ferskil tusken de nûmers 1 en 4 is mar 20 punten. Dat Johan by beide kwartfinales de Toto-útslach goed hat soarget der foar dat hy krekt 5 puntsjes boppe Wiebe Heeres stiet.

Poedelpriis

Brend Toering, Teade de Boer en Gerbrand en Douwe-Jan hienen mar ien heale finalist goed. Dan komme je net sa fier. It betsjut dat Rinse eindelijk fan it lêste plak ôf is en dat Gerbrand en Douwe-Jan no ûnderoan de list steane.

1 5 Johan Delfsma Wommels 1040
2 6 Wiebe Heeres Wommels 1035
3 7 Brent en Syb Easterein 1025
4 8 Bas Postma Landerum 1020
5 1 Annejan Hallema Wommels 995
6 13 Eeltje Postma Wommels 995
7 14 Hendrik de Jong Wommels 995
8 16 Auke Eringa Wommels 990
9 18 Lisa Hoekstra Easterein 985
10 3 Pieter Sijtsma Wommels 970
11 4 Jens Overal Terschelling 965
12 10 Samme Overal Terschelling 950
13 28 Paul Reitsma Wommels 945
14 31 Seriette Strikwerda Spannum 945
15 32 Lolke Hofstra Wommels 940
16 33 Margit Cnossen Spannum 940
17 35 Jelmer Hanenburg Spannum 935
18 11 Redmer en Harmen Easterein 935
19 37 Jan-Friso Bruinsma Wommels 930
20 39 Tom Wijnia Wommels 930
21 42 Hessel Hek Hoorn (Skylge) 925
22 40 Marc Hoekstra Easterein 925
23 15 Melle de Boer Wommels 920
24 20 Jelle Wiersma Wommels 910
25 17 Jelmer Posthumus Wommels 910
26 2 Pieter en Benthe Kamstra Easterein 910
27 44 Jelke van der Werf Wommels 905
28 19 Jaap Toering Wommels 900
29 24 Ate Feike de Boer Wommels 895
30 21 Bote Strikwerda Wommels 895
31 22 Frans-Pyter Terpstra Wommels 895
32 23 Grietzen Broersma Ljouwert 895
33 25 Hendrik Eringa Spannum 880
34 26 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 880
35 9 Erik Haitsma Wommels 875
36 27 Folkert en Tjerk van der Werf Reahûs 870
37 29 Pieter Wijnia Wommels 870
38 30 Rudmer Jesse Joustra Wommels 870
39 34 Jildert van der Werf Wommels 865
40 36 Willem Wijnia Wommels 860
41 38 Lourens van der Pol Easterein 855
42 12 Aant Hofstra Wommels 850
43 45 Anne Torensma Midsland 845
44 41 Eeltsje Bootsma Ljouwert 840
45 46 Jelmer de Groot Hoorn (Skylge) 840
46 43 Brend Toering Wommels 755
47 49 Rinse Joustra Wommels 730
48 47 Teade de Boer Wommels 730
49 48 Gerbrand en Douwe Jan Wommels 660