Drege foarbereiding A- en B-seleksje

Wepperkes -tongersdei-
27 mei 2004
Gezocht
28 mei 2004

De A- en B-seleksje sille nei de simmer al fernimme dat sy beiden promofeare binne. De kilo’s dy ’t der fan ’t simmer oankommen binne, fleane der foar de Freule al wer ôf. Moarntejûn hawwe sy in barbecue as ôfslúting fan it ôfrûne seizoen. Hjir hoecht dus it fleis net mijd te wurden. Moandei 27 juli geane de A- en B-seleksje los foar de earste training. De earste oefenwedstriid is op sneon 7 augustus foar SDS 1 tsjin Blau-Wyt ’34. Foar SDS 2 steane der noch gjin oefenwedstriden. Sy hawwe ek noch gjin nije lieders.

Sjoch hjir foar it programma fan de hiele foarbereiding: Programma foarbereiding.