Doch mei oan de skiedsrjochterskursus

Feest SDS 75 jier op 2 en 3 septimber.
19 februari 2022
Weppers moandei 21-2-2022
21 februari 2022

De kommende moannen is der wer in ferienings-skiedsrjochterskursus foar it fluitsjen fan wedstriden op in grut fjild.
De kursus bestiet út 4 jûnen. 1 jûn per moanne.
It start ein febrewaris en duorret oant maaie.

De kursusjûnen binne yn Boalsert.
De kursusjûnen binne fan 19.00 oant 22.00 oere.

Dielnimmers hoefe foar de dizze kursus noch net earder fluite te hawwen.

Wa soe dizze kursus folgje wolle?
By fragen, oanmelding of opmerkingen kinne je terjochte by Enne-Jehannes Bruinsma: 06-29974138